การจัดกิจกรรมชุมชนชมเพลิน

การจัดกิจกรรมชุมชนชมเพลิน เป็นกิจกรรมที่ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 บ้านน้อยสุขเจริญ หมู่ที่ 13 และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะให้ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของทีมงาน ได้มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในชุมชนให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมประกวด ชุมชนชมเพลิน U2T 2021 หมู่บ้านสะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ถึง 29 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียดกติกาและเกณฑ์การประกวด ดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 19

2.ปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านเป็นเส้นทางไม่น้อยกว่า 300 เมตร

3.เป็นการปรับภมิทัศน์ที่มุ่งเน้นกิจกรรมและเป้าหมาย ดังนี้

3.1)ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน

3.2)มีจุดเด่น มีอัตลักษณ์ของหมู่บ้านหรือชุมชน

3.3)ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนในหมู่บ้าน

3.4)มีความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่

3.5)การปรับภูมิทัศน์มีความยั่งยืน สามารถพัฒนาต่อในระยะยาวได้

3.6)ก่อให้เกิดความประทับใจในพื้นที่ แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของชุมชน

4.โครงการ U2T สนับสนุนต้นไม้ เมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์เพื่อปรับภูมิทัศน์ หมู่ละ 2000 บาท

5.ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 – 15 สิงหาคม 2564

6.ระยะเวลาประเมินผลโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 16 – 22 สิงหาคม 2564 (กรรมการลงพื้นที่สำรวจและสัมภาษณ์ชุมชน)

7.รางวัลประกอบด้วย

7.1)รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท

7.2)รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท

7.3)รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท

7.4)เกียรติบัตรหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 รางวัล

(ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นอันสิ้นสุด)

8.ประกาศผล มอบเกียรติบัตรและรางวัล วันที่ 29 สิงหาคม 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์กายภาพพื้นที่ตามอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการเชิญชวน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในชุมชน มาเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนชมเพลิน U2T 2021 หมู่บ้านสะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยทางทีมงานได้รับมอบหมายมาดูแล 4หมู่บ้าน คือ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 บ้านน้อยสุขเจริญ หมู่ที่ 13 และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทั้ง 4 หมู่บ้าน ก็ได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพการร่วมทำกิจกรรมของบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6

โดยหมู่ทีบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 6 เลือกต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นต้นทองอุไร ทั้งหมดจำนวน 50 ต้น โดยปลูกเป็นแนวยาวตามถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ทางเข้าหมู่บ้านให้สวยงาน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ในอนาคต

   

         

ภาพการร่วมทำกิจกรรมของบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7

โดยบ้านดอนหวาย หมู่ที่ 7 เลือกต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นต้นทองอุไร จำนวน 20 ต้น ต้นตะแบก จำนวน 15 ต้น และต้นอินทนิล จำนวน 15 ต้น โดยปลูกตามแนวทางรอบวัดทรงศิลา เพื่อทำให้ถนนรอบวัดทรงศิลามีต้นไม้สีเขียวรุ่มรื่นและมีความสวยงาม

   

        

ภาพการร่วมทำกิจกรรมของบ้านน้อยสุขเจริญ หมู่ที่ 13

โดยบ้านน้อยสุขเจริญ หมู่ที่ 13 เลือกต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นทองอุไร จำนวน 30 ต้น และต้นแก้ว จำนวน 20 ต้น โดยต้นทองอุไรจะปลูกตามแนวถนนท้ายหมู่บ้าน และต้นแก้วจะปลูกตามแนวถนนกลางหมู่บ้านใกล้ศาลาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพของหมู่บ้าน และเป็นการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความสวยงานและพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

   

     

ภาพการร่วมทำกิจกรรมของบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18

โดยบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 18 เลือกต้นไม้ที่ปลูกเป็นต้นทองอุไร จำนวน 10 ต้น ต้นอินทนิล จำนวน 10 ต้น ต้นเตยลาย จำนวน 10 ต้น ต้นเข็ม จำนวน 10 ต้น ต้นพุดพิชญา จำนวน 10 ต้น โดยปลูกต้นเตยลาย ต้นเข็มและต้นพุดพิชญา บริเวณป้ายหน้าหมู่บ้าน และปลูกต้นทองอุไรและต้นอินทนิล ตามแนวถนนของหมู่บ้าน เพื่อสร้างความสวยงานและปรับปรุงทัศนียภายของหมู่บ้าน

   

   

 

จากการจัดกิจกรรมชุมชนชมเพลินในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่น่าจะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงการสร้างจุดร่วมอีกอย่างหนึ่ง ให้ชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อให้พื้นที่สาธารณะให้น่าอยู่ ปลอดภัยและน่ามอง ต้นไม้ที่ปลูกไปอาจไม่ได้สวยงามภายในวันสองวัน แต่ในไม่ช้ามันจะเป็นพื้นที่สีเขียวที่ให้ทั้งอากาศที่สะอาดขึ้น และภูมิทัศน์ที่น่าชม และจากที่ทีมงานได้ร่วมมือกับชาวบ้านได้ทำให้เราได้เรียนรู้และได้เห็นสิ่งใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำใจที่คนในชุมชนมีให้กับทีมงาน รู้จักรักในถิ่นที่อยู่ของตัวเอง มีความสามัคคีในชุมชน การช่วยเหลือซึ่งกันจะกัน และที่สำคัญคนในชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้านให้ความร่วมมือกับทางทีมงานเป็นอย่างมากจนทำให้โครงการชุมชนชมเพลินเสร็จลุล่วงไปด้วยดี และทำให้ชุมชนมีความสวยงามและน่าอยู่

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู