สำรวจกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย

ข้าพเจ้า นางสาวชญานี สุภารักษ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัญฑิตจบใหม่

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม ดำเนินการสำรวจกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ตำบลดงอีจานทั้งหมด 13 หมู่บ้าน และมีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยทั้งหมด 18 ครัวเรือน แบ่งการปลูกกล้วยออกเป็น 2 สายพันธุ์ คือ กล้วยน้ำว้าและกล้วยหอมทอง และข้าพเจ้าได้รับผิดชอบลงสำรวจ 2 ครัวเรือน ได้แก่ 1.นายผิว สมพันธ์ 2.นางทิพวรรณ บุตรสอน จากที่ข้าพเจ้าได้สอบถามจากเกษตรกรแล้ว กล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ง่าย ชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ ชอบอากาศร้อนชื้น แต่ไม่ชอบพื้นที่ที่มีน้ำขัง มีการระบายน้ำได้ดี ในการปลูกกล้วยน้ำว้า จะต้องขุดหลุมให้มีขนาด 50*50 เซนติเมตร ความกว้างระหว่าง 4*4 แถว ส่วนกล้วยหอมทอง ขุดหลุมให้ได้ขนาด 50*50 เซนติเมตร ความกว้างระหว่างแถว 2*2 แถว เนื่องจากใบกล้วยมีขนาดใหญ่ อาจจะส่งผลให้ใบทับซ้อนกันได้ ทำให้แดดส่องเข้าไม่เพียงพอ

ปัญหาในการปลูกกล้วย ถ้าเป็นกล้วยหอมทอง มีลำต้นสูง เครือใหญ่ จึงมีปัญหาในการหักล้มก่อนกล้วยจะแก่ จึงต้องใช้ไม้ค้ำ

ผลผลิตที่ได้ ใช้ระยะเวลา 8 เดือนกล้วยถึงจะออกผล หลังจากนั้นอีก 3 เดือนกล้วยก็จะเริ่มแก่เต็มที่ถึงจะตัดขายได้ ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าหวีใหญ่จะราคา 15 บาท หวีเล็กราคา 10 บาท กล้วยหอมทอง หวีใหญ่ราคา 60-80 บาท หวีเล็กราคา 30-40 บาท และรายได้ต่อการปลูก 1 รอบของแต่ละราย กล้วยน้ำว้า 1 รอบ/ไร่ จะได้ประมาณ 2,500 บาท กล้วยหอมทอง 1 รอบ/ไร่ จะได้ประมาณ 5,000-7,000 บาท (เพราะกล้วยจะออกไม่พร้อมกันทั้งสวน จะออกไล่ๆกันและตัดขายได้อีกเรื่อย ๆ ส่วนราคาจะไม่คงที่ อยู่ที่ราคาตลาดกลางด้วยตามช่วงเวลา)

ตลาดที่ขายส่งกล้วย จะนำไปขายส่งให้กับตลาดผัก-ผลไม้ดอนแขวน และก็ขายให้กับกลุ่มแปรรูปกล้วยตามชุมชน                                                                                        

อื่นๆ

เมนู