การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และ ยกระดับมาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

  ข้าพเจ้านางสาววรรณภรณ์ เกิดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน      อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภาพทั่วไปของพื้นที่ตำบลดงอีจาน จะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกัน ระหว่างเนินสูงจะเป็นที่ราบลุ่มซึ่งบางแห่งจะเป็นแอ่งน้ำ เหมาะสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ และทำการเกษตร(ทำนา) พื้นที่บริเวณเนินเหมาะแก่การทำไร่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกมันสำปะหลังและมีการปลูกยางพารา แต่ในปัจจุบันฝนตกไม่ตามฤดูกาลและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ การปลูกมันสำปะหลังที่จะปลูกในหน้าฝนและเก็บเกี่ยวเพียง 1 ครั้งต่อปี ชาวบ้านมีรายได้เพียงปีละ 1 ครั้งจึงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย การปลูกมันสำปะหลังจึงน้อยลง โดยพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำเกษตรกรจะปลูกพืชระยะสั้นมากขึ้น เช่น ข้าวโพด ถั่ว แตงกวา พริก ถั่วลิสง เป็นต้น เพราะเป็นพืชที่ใช้เวลาเพียง 90-100 วัน จึงสามารถเก็บผลผลิตได้ ชาวบ้านสามารถนำผลผลิตขายภายในหมู่บ้านและยังนำไปส่งตลาดขายส่งผักชาวบ้านมักเรียกกันว่า ตลาดดอนแขวน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตำบลดงอีจาน ส่วนพื้นที่ที่ไกลจากแหล่งน้ำชาวบ้านจะยังปลูกมันสำปะหลังและยางพาราเหมือนเดิม

อื่นๆ

เมนู