จากผลการสำรวจในชุมชนบ้านหนองตะไก้ ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ในเดือนก่อนที่ผ่านมา ทั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม ทำให้เราทราบว่าในหมู่บ้านหนองตะไก้นี้ชาวบ้านมักมีการประกอบอาชีพหลักในการเลี้ยงชีพคือ การรับจ้างทั่วไปเกินกว่าครึ่งของจำนวนชาวบ้าน แต่กระนั้นก็ยังมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงจุดเด่นในภาพรวมของชุมชนบ้านหนองตะไก้นอกเหนือจากการรับจ้างทั่วไป เพาะปลูกการเกษตร นั่นก็คือการเลี้ยงโคนม ดังนั้นเราจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวโน้มในการพัฒนาชุมชนในการเป็นเกษตรกรโคนม และอุปสรรคในการพัฒนา 

  โดยจากผลการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนหนองตะไก้โดยส่วนมากแทบจะทุกคนจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือว่างงาน โดยได้ความคิดเห็นว่าในการที่จะเป็นเกษตรกรโคนมนั้นเป็นไปได้ยาก ถ้าหากว่าเกิดมาไม่มีต้นทุนที่มากมายขนาดนั้น ด้วยต้นทุนในการประกอบกิจการนี้ค่อนข้างที่จะสูง ไม่ว่าจะด้วยราคาของตัวโคนม อาหาร โรงเรือนและสถานที่อาศัยของโค ค่ารักษายามเจ็บป่วย อีกทั้งยังปัจจัยด้านขาดความรู้ทางด้านการประกอบอาชีพนี้ เหล่านี้นั่นเองที่เป็นอุปสรรคในการหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม จึงทำให้เกษตรกรโคนมในชุมชนหนองตะไก้มีจำนวนไม่มากรายนัก 

  สำหรับการพัฒนาชุมชนหนองตะไก้เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพเกษตรกรโคนมเพิ่มเติมมากขึ้นนี้ สำหรับแนวทางในการพัฒนาชุมชนเรามองว่าในการพัฒนาอาชีพนี้จำเป็นต้องใช้การลงทุนเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่ตัวเงินที่เป็นจำนวนมหาศาลเกินกว่ารายได้ที่ชาวบ้านที่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปจะสามารถจ่ายได้แล้ว ยังมีปัญหาการขาดแคลนความรู้ความสามารถในการเลี้ยงโคอีกด้วย ซึ่งความคิดเห็นสำหรับผู้ให้การสัมภาษณ์นั้นจะให้ความเห็นไปในทางเดียวกันนั่นคือ อยากให้มีการพัฒนาในด้านของเกษตรกรรมเสียมากกว่าด้วยความเคยชินในวิถีชีวิตที่ผ่านมาในชีวิตของตนเอง

อื่นๆ

เมนู