ข้าพเจ้านางสาวปวีณา กวดขุนทด ประเภทประชาชน ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หมู่ที่ 10 บ้านดงสันติ 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 1 หมู่บ้านก่อน ได้แก่ บ้านดงสันติ หมู่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม พื้นที่ หมู่บ้านดงสันติ หมู่ที่ 10 ลงเก็บแบบสอบถามตามหลังคาเรือน ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นพบว่า คนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา ปลูกพืชสวน  และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู และ ค้าขาย เป็นหลัก และยังพบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ได้มีสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ ประจำหมู่บ้าน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไว้นั่งเล่น กินลม ชมวิว จะมีคนเป็นกลุ่มมานั่งเล่น เป็นบางช่วงเวลา ด้วยอากาศที่เย็นสบาย จึงเป็นจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้าน

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และ ปัญหาขยะและในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู