ข้าพเจ้านางสาวสุริยาพร สมพันธ์ ประเภทประชาชน ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 ประเพณีบุญดอกผ้า ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานมีนาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หมู่ที่ 9  บ้านดอนพัฒนา

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านดอนพัฒนา หมู่ 9 มี 158 ครัวเรือนประชากรทั้งหมด 616 คน แยกเป็นชาย 299 คน หญิง 317คนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

  • ประเพณีบุญดอกผ้า  เมื่อครั้งสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีท่านหนึ่งได้เดินทางผ่านไปพบพระอรหันต์กำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ร่มเงาที่มุ่งด้วยผ้าหลังคาเก่าๆแล้วเกิดความสงสารจึงได้ให้ภรรยานำผ้ามาถวายเพื่อใช้เป็นกำบังฝนและแดดซึ่งตอนนั้นคาดว่าน่าจะไม่ให้เกิดการสัมผัสการระหว่างสงฆ์กับสีกาและพระพุทธองค์จึงได้ใช้ผ้ามัดติดกับยอดไม้ลักษณะคล้ายดอกไม้ในสมัยนั้นเลยเรียกติดปากว่าดอกผ้า  ทางวัดบ้านดอนสมบูรณ์พึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ รู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมสมัยโบราน

อื่นๆ

เมนู