สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวปวีณา ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มกพร.)

           

            ในการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม ประจำเดือนมีนาคม เข้าสู่การทำงานเดือนที่ ๒ เป็นการเรียนรู้การทำงานที่เริ่มเข้าที่ตามลำดับขั้นตอน  และมีความคล่องมากขึ้น
โดยการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมที่ผ่านมา ภารกิจหลัก รับเรื่องราวความเดือดร้อนของประชาชนในทุกเรื่อง วิเคราะห์ ประเมินเรื่องราว เหตุการณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและปฏิบัตการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และส่งต่อเรื่องราวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ศูนย์ดำรงธรรมยังได้สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น  การช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้คำแนะนำและให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เป็นต้น
ในส่วนงานมอบหมายอื่นๆ โดยส่วนมากดิฉันจะได้รับมอบหมายในด้านการถ่ายภาพงานต่างๆ ของอำเภอ ในส่วนของเดือนนี้ก็จะมีงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ศาสนสถาน จะเป็นการทำความสะอาดภายในวัด และงานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ จะมีการประชุมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ของอำเภอโนนสุวรรณ และมีการประกวดผลงานของแต่ละตำบล โดยแต่ละตำบลจะนำจุดเด่นของตำบลตัวเองมาจัดเป็นนิทรรศการ

           

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดซับสมบูรณ์ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

   
 

     งานประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

 

 

 

อื่นๆ

เมนู