ข้าพเจ้า นางสาวชญานี สุภารักษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนเมษายน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์การศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน โดยไม่เป็นการจำกัดอายุ เพื่อให้ได้ประชาชนและผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมทักษะอาชีพและส่งเสริมให้บุคคลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยภายในศูนย์จะมีอาจารย์ประจำและอาจารย์อาสาสมัครเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อให้มีทักษะเพียงพอต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการประเมิน กศน. ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม โดยจะมีหัวข้อการประเมินด้วยกันทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่าง ๆ (Good Teacher) ด้านที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน.ตำบล ดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ (Good Activities) ด้านที่ 3 กิจกรรมการเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ (Good Activities) ด้านที่ 4 ภาคีเครือข่าย ร่วมจัดส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ (Good Partnership) ด้านที่ 5 มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง (Good lnnovation) เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษา กศน.อย่างมีคุณภาพ ด้วยการพัฒนานำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อื่นๆ

เมนู