ข้าพเจ้า นางสาวภัทราวรินทร์ นาชัย ประเภทนักศึกษา  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานมีนาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ พื้นที่ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ได้ดำเนินการสำรวจในครั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) รวบรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจการสอบถามและการสำรวจการประกอบอาชีพของคนในชุมชนว่าการที่ในคนชุมชนประสบปัญหากับโรคโควิด-19 และการประกอบอาชีพเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาคนในชุมชนให้ทั่วถึงในปัจจุบันจนถึงอนาคต

จากการสอบถามข้อมูลในตำบลดงอีจานซึ่งในปัจจุบันนี้ มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน สอบถามจากชาวบ้านส่วนมากทำอาชีพเกษตรกร ทำไร่ทำส่วนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อาชีพเสริมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และรับจ้างทำงานทางการเกษตร ทำรุ่นมัน จะมีงานทำตลอด ประชาชนไม่ค่อยว่างงาน จึงไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ แต่ก็มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มสตรีทอพรมเช็ดเท้า หมู่ 1 บ้านดอนสมบูรณ์ จากการสอบถามชาวบ้านได้ทำสินค้าใช้สิ่งของที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีในพื้นที่และดัดแปลงเป็นสินค้าOTOPเพื่อประกอบอาชีพและส่งออกไปยังตลาดร้านค้าและส่งไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ในคนในชุมชนได้อีกด้วย สินค้าที่ชาวบ้านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าในชุมชนมีดังนี้

 

 

กล้วยเบรกแตกและพรมเช็ดเท้า

 

หมู่ 1 บ้านดอนสมบูรณ์ ถนนหัวถนน-ดอนอะราง  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดอนสมบูรณ์

 

น้ำแร่ธรรมชาติภูริน

หมู่6 บ้านม่วงงาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำแร่ธรรมชาติภูริน

 

                       ผ้าไหมมัดหมี่

 ผ้าไหมพื้น

หมู่ที่ 11กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมือง

 

โต๊ะรับประทานอาหารแบบพับได้

  หมู่ที่ 12 กลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้ประดิษฐ์

จากการสอบถามปัญหาที่พบในส่วนใหญ่คือจากที่ชาวบ้านในพื้นที่ไปทำงานที่ต่างถิ่น ก็จะพบเจอปัญหาของแต่ละบ้านคือปัญหาหนี้สิน เป็นจำนานมาก ผู้คนทำไร่-ทำนา บางคนไม่มีงานทำต้องมาทำงานในชุมชนคือผลิตสินค้าOTOP ทำให้ตนพอมีรายได้ ปัญหาความยากจนของคนในชุมชน การในได้ทำสินค้าผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ทุกในชุมชนมีรายได้ในไม่กี่เดือนที่ทุกคนได้พบกับโรค โควิด-19ทำให้ผู้คนได้อพยพมาอยู่บ้าน ทุกคนก็ได้ประสบปัญหานั้นเกิดขึ้น ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้มีหนี้สิน เด็กติดยาเสพติด นำปัญหาต่างๆเหล่านี้นำไปพัฒนาคนในชุมชนให้ทั่วถึง

 

http://https://www.youtube.com/watch?v=iLTms3aq-04

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู