กิจกรรมอบรมเรื่องกล้วยและการป้องกันรักษา
ดิฉัน นางสาวอทิตญา โอทะเกตุ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน U2T ครั้งที่ 3 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่
ทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการตำบลดงอีจาน ได้มีการจัดอบรมในเดือน พฤศจิกายน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงอีจานมีการปลูกกล้วยและส่งออกผลผลิตจากกล้วยมากขึ้นทางทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการตำบลดงอีจาน จึงจัดอบรมเรื่องเชื้อราไตรโคเดอร์มา

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราทำลายเชื้อราโรคพืช โดยจะไปลดกิจกรรมการดำเนินชีวิตของเชื้อราโรคพืช
เช่น ยับยั้งการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์โดยมีกลไกการทำงาน ดังนี้
1. การทำลายโดยตรง โดยการกินเชื้อราโรคพืชเป็นอาหาร
2. การแก่งแย่งที่อยู่อาศัย และสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต
3. การสร้างสารปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายต่อเชื้อโรคชนิดอื่น

นอกจากนี้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ยังมาช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคพืช กระตุ้นให้รากพืชเจริญเติบโตดีขึ้น ทำให้รากยาวและแข็งแรง และเมื่ออยู่ในดินจะสร้างสารที่ไปละลายธาตุอาหารในเม็ดหินและดินให้ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช และยังสามารถใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชในส่วนต่างๆของพืชที่อยู่เหนือดินการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด

วัสดุอุปกรณ์
1. หม้อหุงข้าว
2. แก้วน้ำหรือถ้วยตวง
3. ทัพพีตักข้าว
4. ถุงพลาสติกใสทนร้อน ขนาด 8 * 12 นิ้ว
5. ยางวง
6. เข็มเย็บผ้า หรือเข็มหมุด
7. ข้าวสาร หรือปลายข้าว
8. หัวเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดผงแห้ง
9. เครื่องชั่ง

วิธีทำ
1. หุงข้าวโดยใช้สูตร ข้าวสาร 3 ส่วน + น้ำ 2 ส่วน
2. ซุยข้าวให้ทั่ว ตักข้าวขณะยังร้อนอยู่ใส่ถุง ถุงละประมาณ 250 กรัม ( 2-3 ทัพพี)
3. นำมาพับปากถุงแล้วเกลี่ย พักไว้ให้อุ่นเกือบเย็น
4. เยาะหัวเชื้อ 2-3 ครั้ง
5. รัดปากถุงแล้วเขย่าให้เชื้อกระจายทั่วแล้วใช้เข็มแทงใต้หนังยาง 20-30 รู
6. นำมาพักไว้ในที่ร่ม แล้วดึงถุงให้อากาศเข้า
7. บ่มไว้ 2 วัน แล้วเขย่าให้เชื้อกระจายอีกครั้งแล้วบ่มต่ออีก 5-7 วัน

การนำไปใช้
การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควรใช้ในช่วงเวลาที่แดดอ่อน โดยมีวิธีใช้ 3 วิธี
1. ใช้คลุกเมล็ดพืช หรือส่วนขยายพันธุ์ของพืชที่จะน าไปปลูก เช่น หัว แง่ง กลีบ ฯลฯ โดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์
มาชนิดเชื้อสดในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม
2. ใส่เชื้อลงในดิน โดยใช้ผสมกับปุ๋ยหมักซึ่งสามารถใช้ได้กับพืชทุกระยะการเจริญเติบโต ดังนี้
– ใช้ผสมดินเพาะกล้า อัตรา ส่วนผสม 1 ส่วน/ดิน เพาะกล้า 4 ส่วน
– ใช้หว่านลงในแปรงก่อนหรือหลังปลูก (พืชไร่ พืชผัก) ใช้ส่วนผสม 200 กรัม ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
– ใช้รองก้นหลุม (ไม้ผล หรือพืชที่ปลูกเป็นหลุม) ใช้ส่วนผสม 300-500 กรัมต่อหลุม
– หว่านรอบโคนต้นและภายในทรงพุ่ม หลังจากหว่านแล้วใช้วัสดุคลุมดิน (เช่น ฟางข้าว ) หลังจากนั้นรด
น้ำให้พอชุ่ม
3. วิธีผสมน้ำ โดยการนำเชื้อสดไปยีในน้ าเพื่อให้สปอร์ของเชื้อราหลุดจากเมล็ดลงไปในน้ำ กรองเอาเมล็ดออก
อัตราการใช้เชื้อสด 1 กก. ต่อน้ำ 100-200 ลิตร น าไปใช้ดังนี้
– ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืช (ที่เกิดจากเชื้อรา) ที่อยู่บนใบ ต้น กิ่ง หรือผล
– ใส่บัวรดน้ำรดไปที่ดินใช้กับโรครากเน่าโคนเน่า
– ปล่อยไปกับระบบน้ำหยด หรือสปริงเกอร์

Tags:

อื่นๆ

เมนู