ข้าพเจ้านางสาว ปิยดา รักพร้า กลุ่มประชาชนID 11ตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ 2564

 การลงพื้นที่ในตำบลดงอีจาน

ข้าพเจ้าและชาว U2t ตำบลดงอีจาน ได้ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านม่วงงาม ซึ่งอยู่ในตำบลดงอีจาน เพื่อ ทำความสะอาด และจัดระเบียบ ก่อนเปิดโรงเรียน ในช่วง ที่มีการระบาดของโรค โควิด 19 ชาวU2t  ได้ช่วยจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ตามเกณฑ์มาตรฐานได้แก่ การทำความสะอาดห้องเรียน

การพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน

สุขอนามัยในห้องน้ำ

เพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ของเด็กนักเรียนในภาคเรียนที่ 2

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู