มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายสาริน ทำไร่ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน     ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ได้รับเชิญจากอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการให้ความรู้ในเรื่องของการปุ๋ยหมักชีวภาพ การปรับสภาพหน้าเพื่อการเกษตร และเล่าประสบการณ์การการทำยุวเกษตรในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตน์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสนองนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

https://www.youtube.com/watch?v=_HkDvNmtClM

อื่นๆ

เมนู