ID 11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
3-12-64 Paveena Kuadkhunthod
                        การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโควิด-19 ในตำบลดงอีจาน
สถานการณ์ตอนนี้ยังมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง เป็นผู้ติดเชื้อแล้วเดินทางมารักษาตัวที่ รพ.โนนสุวรรณ
และส่วนหนึ่งอยู่ในตำบลดงอีจาน คือผู้ที่กักตัวในสถานที่รัฐจัดให้
                        ในปลายเดือนพฤษจิกายนและธันวาคม พวกเราชาวu2tตำบลดงอีจานได้ลงพื้นที่ไปปรับปรุงหน้าร้านให้ป้าสมคิด ชื่อว่าร้านเพลินชิปส์ ตั้งแต่การทำความสะอาด ทาสีประตูบ้านใหม่ เปิดประตู เทปูน จัดชั้นวางของให้ใหม่ และตกแต่ภายในร้านให้เสร็จตามแบบและเป็น
านชิ้นใหญ่ของโครงการนี้ นอกเหนื่อจากการสำรวจข้อมูลกล้วย ผู้ปลูกกล้วย ผู้แปรรูปกล้วย และจัดการอบรมเรื่องกล้วย เป็นการทำงานของทีมที่ตั้งใจทำมากที่สุด

อื่นๆ

เมนู