ข้าพเจ้าธัญเทพ เจริญศรี ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ให้พี่ๆชาว U2Tได้ข้อมูลของชาวบ้านที่ทำอาชีพอะไรส่วนใหญ่ในท้องถิ่นเเละได้รู้ว่าส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรโดยปลูกยางพารากับมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ แล้วยังปลูกอย่างอื่นหลายครัวเรือน เช่น กล้วย ข้าวโพด เป็นต้นหรือให้หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารต่างๆ เพื่อนำมากรอกข้อมูลลงในระบบ CBD ให้ชาวบ้านได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ในตำบลเพื่อนำข้อมูลมากรอกลงในเเบบฟอร์ม 06 เเละในทุกๆวันศุกร์ผมได้รับผิดชอบในการอัพเดทข้อมูลข่าวสารต่างๆในเพจ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลดงอีจาน 

Tags:

อื่นๆ

เมนู