การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววรรณภรณ์ เกิดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน      อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

“ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์” เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกษตรกรปลูกกล้วยเป็นจำนวนมาก เพราะตำบลดงอีจานเป็นพื้นที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตทั้งปีและปลูกหนึ่งครั้งได้ผลผลิตระยะยาว เกษตรกรจึงสนใจจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือ        การอื่นๆที่ดำเนินโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ได้รับการรับรองตามกฎหมาย

2. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนตามที่คณะกรรมการฯ

กำหนดและตรงกับความต้องการของชุมชน

3. ได้รับการประเมินศักยภาพ ทำให้ทราบระดับความเข้มแข็งและความต้องการที่แท้จริง

สามารถวางแผนพัฒนาตนเองได้ตามความต้องการของชุมชน

หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

1. รวมกลุ่มในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน ไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกันและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกัน

2. เป็นกิจการที่เกี่ยวกับผลิตสินค้า การให้บริการ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน

3. ดำเนินกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ พึ่งพาตนเองและประโยชน์สุขของคนในชุมชน

4. ดำเนินกิจการโดยไม่ขัดต่อต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่เตรียมความพร้อมและขั้นตอนการจดทะเบียน ตั้งแต่เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียน และขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู