การดูแลตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ดิฉัน นางสาวนันทิยา ทองศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล หรือ ช่วยเหลือชุมชนในตำบลดงอีจาน ซึ่งต้องพบปะชาวบ้านในตำบลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยดีและปลอดภัยจากไวรัสโควิด19 ทั้งตัวผู้ปฏิบัติงานและคนในชุมชนเอง ดิฉันจึงมีแนวทางในการดูแลตนเองดังนี้

โดยสำหรับการดูแลตนเองให้เริ่มจากการดูแลกันภายในครอบครัวด้วย ผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัวควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 70 % ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังเข้าส้วม หรือเมื่อสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น ทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และสิ่งของที่ต้องใช้ประจำร่วมกันในบ้าน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เป็นต้น

สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่ออยู่นอกบ้าน หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือพื้นที่ปิด หลีกเลี่ยงคนที่มีอาการไอ หรือจาม ให้อยู่ห่างไกลอย่างน้อย 2 เมตร เพราะการไอหรือจามนั้นจะทำให้น้ำลายกระเซ็นออกไปประมาณ 1-2 เมตร

 

รับประทานอาหารร้อน และใช้ช้อนกลางเสมอ เชื้อโควิด-19 สามารถอยู่บนผิวของผัก และผลไม้ได้ในระยะเวลาหนึ่ง เราจึงควรสวมถุงมือเมื่อเลือกซื้อผัก และผลไม้ รวมทั้งล้างผัก และผลไม้ด้วยน้ำสะอาดก่อนบริโภคทุกครั้งด้วย

สุดท้ายให้หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้ หรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป มีอาการไอแห้ง ตาแดง ผื่นขึ้น จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจลำบาก ให้เว้นระยะห่างจากบุคคลใกล้ชิด และไปรับการตรวจเชื้อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

Tags:

อื่นๆ

เมนู