มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายธัญเทพ เจริญศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้าน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  จากสำรวจตำตำบลแห่งนี้ พบว่า อาชีพหลัก ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา-ทำไร่ โดยเฉพาะปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 86% และมีอาชีพรับจ้าง 12 % อื่นๆ อีก 2 %

จากการสำรวจ หมู่ 11 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวการทอผ้าโดยมีการรวมกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมือง

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู