มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายธัญเทพ เจริญศรี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้าน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  จากสำรวจตำตำบลแห่งนี้ พบว่า อาชีพหลัก ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนา-ทำไร่ โดยเฉพาะปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 86% และมีอาชีพรับจ้าง 12 % อื่นๆ อีก 2 %กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมืองตำบลดงอีจาน ผลของงานพบว่า ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งกลุ่ม การดำเนินงาน รายได้ และแหล่งจำหน่ายของกลุ่มในช่วงที่ผ่านมา “ชื่อกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมืองตำบลดงอีจาน จัดตั้งเมื่อ 25 พ.ค.พ.ศ.2545ได้จัดตั้งมาแล้วประมาณ 18 ปีเป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มคนในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถในการทอผ้าไหมเนื่องจากเป็นชุมชนเดิมเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เลยได้มีนายอำเภอได้เข้ามาช่วยแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้ากลุ่มแรกในดงอีจานสมาชิกในหมู่บ้านทั้ง4ดอน ดอนสมบูรณ์ ดอนพัฒนา ดอนตาอยู่ ดอนเจริญได้มีการรวมตัวกัน ปัจจุบันมีสมาชิก27คน และต่อมากลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมืองได้เข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาวเป็นประเภท ผ้า เครื่องแต่งกาย ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยเมื่อ ปี2549 ระดับห้าดาว สมาชิกกลุ่มส่วนมากจะทอผ้าที่บ้านของตนเอง แต่มีการรวมกลุ่มเพื่อนำไปขายตามงานต่างๆ เช่น งานประเพณีของดีโนนสุวรรณ งานกาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ รายได้จากการขายก็แบ่งสัดส่วนให้กับเจ้าของผ้า และอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้กับผู้ที่นำสินค้าไปขาย ผ้าที่ทอจะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าด้าย ปัจจุบันมีการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ได้รับทราบการดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มในปัจจุบัน 

จากการสำรวจ หมู่ 11 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวการทอผ้าโดยมีการรวมกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมืองเเละทราบว่าได้ซื้อไข่ไหมกับทางบริษัทเพื่อมาเลี้ยงเป็นตัวหม่อนแผ่นนึงมี 25,000 ตัว ราคา 350 บาท ส่งออกเดือนละ1ครั้ง ครั้งละ 35 กิโลกรัม / แผ่น  ขายฝักกิโลกรัมละ 170 บาท  ทางบริษัทได้มารับซื้อเพื่อนำไปทอไหมขายส่งออกภายในประเทศและนอกประเทศ ถ้าทำไหมเองไม่ส่งออกให้บริษัทเส้นไหมกิโลกรัมละ 1,600บาท ส่วนผ้าไหมที่ทอแล้วผืนละ 2,500 – 3,000 บาท และตัวหม่อนจะกลายเป็นดักแด้ขายกิโลกรัมละ 120 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู