โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันที่  8-16 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ณ พื้นที่ หมู่ที่ 11บ้านดอนเจริญ  – หมู่ที่ 12 บ้านดงนคร

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 11บ้านดอนเจริญ  และ หมู่ที่ 12  บ้านดงนคร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06)  เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม  หมู่ที่ 11บ้านดอนเจริญ  และ หมู่ที่ 12  บ้านดงนคร โดยคนใน 2 พื้นที่นี่ มีการทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ไร่มันปะหลัง สวนยางพารา ไร่นา สวนกล้วย สวนผัก ไร่ข้าวโพด ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ วัว ไก่ เป็นต้น ในส่วนพื้นที่ที่เหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน ยังไม่มีจุดใดเด่นพอที่จะเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน มีหนี้สิน เนื่องจากในบ้างปีเมื่อนำผลผลิตไปขายทอดสู่ท้องตลาดแล้ว ผลผลิตมีราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิต และปัญหาภัยแล้งในบ้างปี น้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร ทำให้พืชผลไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และทำให้เกิดการขาดทุน

ในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดได้ระดับหนึ่ง  แต่ มีการดูแลป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู