ข้าพเจ้า นางสาวชญานี สุภารักษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในเดือนมีนาคมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติงาน บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสอบถามผู้นำชุมชน จึงได้ทราบว่ามีศูนย์การเรียนรู้ กศน.ประจำตำบลดง      อีจานตั้งอยู่ และมีคณะกรรมการ กศน.ตำบล ประกอบด้วย

  1. ประธานกรรมการ 1 คน
  2. กรรมการที่เป็นตัวแทนจากหมู่บ้านๆละ 2 คน
  3. กรรมการผู้แทนนักศึกษา กศน. 2 คน
  4. กรรมการที่เป็นอาสาสมัคร กศน. 1 คน
  5. หัวหน้า กศน.ตำบล เป็นกรรมการและเลขาฯ

เป็นศูนย์การศึกษาที่มีการจัดหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียนและการวัด ประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน โดยไม่เป็นการจำกัดอายุ เพื่อให้ได้ประชาชนและผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรมทักษะอาชีพและส่งเสริมให้บุคคลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยภายในศูนย์จะมีอาจารย์ประจำและอาจารย์อาสาสมัครเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมุ่งให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่การเรียนรู้หนังสือ การศึกษาสายสามัญ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในรูปของกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษาทางไกล การเรียนรู้ด้วยตัวเอง และการเรียนแบบชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อให้มีทักษะเพียงพอต่อการทำงาน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

จากการลงพื้นที่สำรวจ ทำให้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างภายในชุมชน ทั้งการใช้ชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชุมชม เงียบสงบและดูสะอาดตา อยู่กันแบบญาติพี่น้อง

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู