มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านหนองไทร หมู่6 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ภายในหมู่บ้านชาวบ้านบางรายทำสวนปลูกข้าวโพดหวาน(ไฮซ์บิก59) ส่งโรงงานประกันราคา 4 บาทขั้นตอนในการปลูกข้าวโพดหวาน 

  1. ไถเตรียมดิน
  2. ไถตีดินให้ละเอียด
  3. วางท่อน้ำ และเดินสายน้ำหยด
  4. นำเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมาปลูก

จากนั้นก็ดูแลรดน้ำ ใส่ปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง,หนอน ข้าวโพดเจริญเติบโตระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต 80-85วัน ตามกำหนดของอายุการเก็บเกี่ยวผลิต ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตก็ทำการเก็บจำหน่ายให้โรงงานโดยมีนายหน้าเป็นพ่อค้าคนกลางหาคนงานมาเก็บข้าวโพดที่สวนของชาวบ้านและรับซื้อที่สวนเพื่อไปส่งต่อให้โรงงานนำไปแปรรูปต่อ อีกทั้งชาวบ้านสามารถเก็บข้าวโพดมาแพ็คใส่ถุงขายตามหมู่บ้าน หรือตลาดได้ในกิโลกรัมละ6-8 บาท และนี้ก็เป็นการสร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่งของหมู่บ้านในตำบลนี้

จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านหนองไทร พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านมีความสุขกับความเป็นอยู่ อยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

อื่นๆ

เมนู