มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายวรวัฒน์ อินทร์โสม เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน      ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านหนองไทร หมู่6 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์               จากการสำรวจหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนา ทำสวน ภายในหมู่บ้านชาวบ้านบางรายทำการเกษตรปลูกยางพารา  ซึ่งการกรีดยางจะกรีดตอนกลางคืนเพราะช่วงที่อากาศเย็นน้ำยางจะออกดี ต่างกับการกรีดกลางวันเพราะอากาศร้อนน้ำยางจะออกค่อนข้างน้อยชาวบ้านจึงนิยมกรีดกลางคืนมากกว่ากลางวัน ซึ่งเมื่อได้ผลผลิตคือน้ำยางพารา บางรายขายส่งน้ำยางพาราให้พ่อค้าที่รับซื้อในกิโลกรัมละ 60 บาท บางรายขายส่งยางก้อนถ้วยในกิโลกรัมละ 25 บาท แล้วแต่บางรายจะส่งแบบน้ำหรือแบบก้อนถ้วยซึ่งการขายทั้ง2วิธีนี้จะมีลานขายประจำที่เป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อเพื่อส่งให้โรงงานใหญ่นำไปแปรูป การส่งแบบน้ำคือชาวบ้านต้องเก็บส่งทุกครั้งที่กรีดยาง แต่ชาวบ้านบางรายส่งยางก้อนถ้วยคือแบบเก็บอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวิธีนี้สำหรับบางคนที่ไม่มีเวลาเก็บทุกเช้า เอาเวลาไปทำงานในส่วนอื่น การที่ชาวบ้านส่งน้ำยางจะต้องลอกยางส่วนที่แห้งออกจากถ้วยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและสามารถนำไปขายได้เหมือนกันเป็นการสร้างรายได้อีกทางเลือกหนึ่งของหมู่บ้านในตำบลนี้

 

จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านหนองไทร พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านมีความสุขกับความเป็นอยู่ อยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล ที่ 9

 

 

 

อื่นๆ

เมนู