ข้าพเจ้านางสาวปวีณา กวดขุนทด
                                                                   ประเภทประชาชน ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

                หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หมู่ที่ 10 บ้านดงสันติ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 1 หมู่บ้านก่อน ได้แก่ บ้านดงสันติ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

              โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม พื้นที่ หมู่บ้านดงสันติ หมู่ที่ 10 ลงเก็บแบบสอบถามตามหลังคาเรือน ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นพบว่า คนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา ปลูกพืชสวน  และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู และ ค้าขาย เป็นหลัก

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน น้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และ ปัญหาขยะ
ในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิท 19 ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งปัณหาการขาดแคลนน้ำดังกล่าว ทำให้คนในชุมชนหมู่บ้านดงสันติส่วนใหญ่นิยมทำปศุสัตว์กันมากขึ้น เช่นการเลี้ยงวัวนม

ทั้งนี้การเลี้ยงวัวนมยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนักเนื่องจากต้นทุนการผลิตอาหารที่สูง อีกทั้งชาวบ้านไม่มีการคัดเลือกแม่พันธุ์โคนมที่มีคุณภาพ ส่งผลทำให้โคนมผลิตน้ำนมออกมาได้ค่อนข้างน้อย แต่ยังสามารถทำรายได้ให้กลับครัวเรือนได้พอสมควร

       ภาพประกอบ อาหารสัตว์

         ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู