ข้าพเจ้าดัสกร บุญญา ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน โดยให้พี่ๆชาว U2Tได้ข้อมูลของชาวบ้านที่ทำอาชีพอะไรส่วนใหญ่ในท้องถิ่น สถานที่ ร้านอาหาร เพื่อนำมากรอกข้อมูลลงในระบบ CBD เเละเก็บรวบรวมข้อมูลที่พี่ๆชาว U2T ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณได้เก็บข้อมูลมาใส่บทความ

   

อื่นๆ

เมนู