ข้าพเจ้า นางสาวชญานี สุภารักษ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ตำบลดงอีจาน บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 13 และบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 4 

จากการลงพื้นที่สอบถามข้อมูล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน ทำนาบ้างเป็นบางส่วน ซึ่งในชุมชนจะนิยมทำยางพารามากกว่า ในการปลูกจะใช้เวลา 6-7 ปีในการปลูก จึงจะเริ่มกรีดยางได้ ในการปลูกยางพาราก็จะทำเป็นช่วงเวลา 1ปี/ครั้ง และทำการกรีดน้ำยางในช่วงเดือนมิถุนายน-กุมภาพันธ์ น้ำยางที่ได้ก็นำไปจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เพราะเป็นที่รับซื้อน้ำยางพอหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของการผลัดใบของต้นยาง ใบก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จึงต้องหยุดการกรีดยางไว้ก่อน ทำให้คนในชุมชนมีรายได้หลักมาจากการทำไร่ คือปลูกยางพารา

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมจำนวนมาก มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ ชาวบ้านจึงมีความต้องการในการพัฒนาชุมชน คือ พัฒนาทางการเกษตรให้ยั่งยืน เพื่อที่จะมีการสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู