ข้าพเจ้า นาย ธรรมรักษ์  ขลิบกลาง   ประเภทบัณฑิตจบใหม่    ต.ดงอีจาน  อ.โนนสุวรรณ  จ.บุรีรัมย์

ด้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 11 – 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ พื้นที่ ชุมชนหมู่บ้านหนองตะไกร้

 

  โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชน ไม่ว่าจะทางด้านแบบสำรวจการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019 หรือข้อมูลของครัวเรือนและชุมชน รวมไปถึงการสำรวจแนวโน้มการประกอบอาชีพของประชากรในชุมชนหนองตะไกร้ ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบลดงอีจานให้มีการพัฒนาดียิ่งขึ้นในอนาคต

  ด้วยการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชะรับจ้างทั่วไปนั่นจึงทำให้บางวันที่ไม่ได้ไปทำงานจึงต้องอยู่บ้านให้เราเก็บข้อมูลและจากการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนหนองตะไกร้ ทำให้การลงพื้นที่สำรวจในชุมชนครั้งนี้สามารถบรรลุผลได้ด้วยดี นั่นก็คือในด้านของแนวโน้มการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชนหนองตะไกร้ .ดงอีจาน จ.บุรีรัมย์ ที่เมื่อเรามองจากภาพรวมเราอาจมองว่าชาวบ้านหนองตะไกร้นั้นส่วนมากจะต้องดำเนินอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นส่วนมากอย่างแน่นอน แต่ความเป็นจริงก็คือ ชาวบ้านชุมชนหนองตะไกร้นั้นมักจะมีอาชีพเป็นการรับจ้างทั่วไปเป็นซะส่วนใหญ่ ถ้าพอมีฐานะขึ้นมาหน่อยจึงจะเป็นเกษตรกร(มันสำปะหลังและยางพาราส่วนมาก อ้อยเป็นส่วนน้อยประปราย) หรือถ้าพอมีฐานะขึ้นมาอีกก็จะเป็นการเลี้ยงโคนม โดยเราอาจวิเคราะห์ว่าด้วยวัฎจักรความยากจน อันเกิดมาจากการไม่ได้รับการศึกษาที่ดีจึงไม่สามารถยกระดับตนเองได้เมื่อต่อมามีบุตรนั่นก็จึงได้ส่งต่อความยากจนไปสู่ลูกๆในครัวเรือน เหล่านี้จึงทำให้ชาวบ้านที่ไม่มีทางเลือกมากนักจึงจะต้องทำอาชีพรับจ้างทั่วไป เวลามีใครต้องการความชั่วเหลือก็จ้างไปในแต่ละวัน เช่น การจ้างไปก่อสร้าง ไปทำการเกษตร เป็นต้น

  ซึ่งเมื่อชาวบ้านหนองตะไกร้มีอาชีพรับจ้างอันอาจมาจากการไม่มีต้นทุนเช่น ที่ดินในการประกอบการผลิต บิดามารดาไม่มีรายได้มากนักจึงไม่ได้ส่งเสียการศึกษาในระดับสูงหรือไม่มีความรู้นั่นจึงเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวบ้านมุ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นหลัก และเมื่อประกอบอาชีพรับจ้างนั่นจึงทำให้มีรายได้เข้ามาที่ไม่แน่นอน เช่น ในเดือนหนึ่งอาจจ้างไปช่วยประมาณ10-14วัน จึงอาจส่งผลในด้านปัญหาความยากจน อีกทั้งยังเสริมด้วยวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยทำให้ชาวบ้านมีหนี้สินเป็นจำนวนมาก

 

อื่นๆ

เมนู