ข้าพเจ้านางสาวศุภรัตน์ แก้วคำหอม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ตำบลดงอีจาน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลดงอีจานทั้งหมด  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย จากการลงพื้นที่สำรวจจำนวนของสมาชิกที่ปลูกกล้วยในตำบลดงอีจาน จำนวน 2 สวน

สวนที่1  ได้ไปสำรวจพื้นที่ ม.8 เจ้าของสวนคือ นายไพบูลย์ ดอกพะยอม ได้ปลูกกล้วยหอมทองและกล้วยไข่เป็นพืชพี่เลี้ยงของทุเรียน จำนวน 5 ไร่ อายุกล้วย 1 ปีขึ้นไป

สวนที่ 2 ม.12 เจ้าของสวนคือนางแจ่มนภา เพ็งมูลได้ปลูกกล้วยหอมทองล้วนๆ จำนวน 5 ไร่ อายุกล้วย 1 ปี

ปฎิทินฤดูกาล

ข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู