มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากา ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นายจักรา กระดานลาด เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้าน ตำบลดงอีจาน  อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

จากสำรวจตำตำบลแห่งนี้ พบว่า อาชีพหลัก ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทาง  การเกษตร อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และรับจ้างทำงานทางการเกษตร ทำรุ่นมัน จะมีงานทำตลอด ประชาชนไม่ค่อยว่างงาน จึงไม่ค่อยมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ แต่ก็มีการรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ OTOP จากการสำรวจ หมู่5 บ้านหนองไทรตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์รากไม้ประดิฐษ์ ที่รวมกลุ่มกันทำโต๊ะรับประทานอาหารแบบพับได้ และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ของตกแต่งต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู