ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านดงพัฒนา หมู่ 13 และ บ้านดงเจริญ หมู่ 4 ซึ่งก่อนดำเนินการลงพื้นที่ได้ขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01)แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19   เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม ณ พื้นที่ หมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน บ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 13 และ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 4 ลงเก็บแบบสอบถามตามหลังคาเรือนร่วมด้วย ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นพบว่า คนในชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน เป็นหลัก และมีการทำนาเป็นบางส่วน ในชุมชนบ้านดงพัฒนา หมู่ที่ 13 และบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 4

 

 

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหายาเสพติด ลักขโมย ปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมจำนวนมาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ ชาวบ้านมีความต้องการในการพัฒนาชุมชน คือ พัฒนาทางการเกษตรให้ยั่งยืน เพื่อที่จะให้มีการสร้างรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นและในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู