มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวศิริญญามาศ แสงกระโทก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านดอนสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากสำรวจหมู่บ้านพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกยางพาราเพื่อเป็นอาชีพเสริมและรายได้ประจำเป็นบางส่วนถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งยางพาราสามารถนำไปแปรรูปสร้างรายได้หลายๆอย่างเช่น ยางรัดแกง รองเท้า และเชื้อพลิงในการก่อไฟได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลนั้น จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านดอนสมบูรณ์พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านมีความเป็นสุขกับการเป็นอยู่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของในหลวงรัชกาล 9

 

 

อื่นๆ

เมนู