ข้าพเจ้านางสาวสุริยาพร สมพันธ์ประเภทประชาชน ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: ID11การเลี้ยงโคเนื้อขุน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเมษายน 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ หมู่ที่ 9 บ้านดอนพัฒนา
ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านดอนพัฒนา หมู่ 9 มี 158 ครัวเรือนประชากรทั้งหมด 616 คน แยกเป็นชาย 299
คน หญิง 317คนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตาม
แบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของ
ท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์
แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายการเลี้ยงโคเนื้อขุนของตำบลดงอีจาน มีหลายหลังคาเรือนเพราะเป็นอาชีพเกษตรกรที่ทำให้ผู้เลี้ยงมีกำไรและมีรายได้สูงขึ้นเพียงพอค่อการดำรงชีวิตการเลี้ยงโคเนื้อขุน ก่อนที่เราจะเลี้ยง เราต้องเตรียมก็คือพันธุ์วัว เพราะก่อนที่เราจะเลี้ยงเราต้องรู้ก่อนว่าจะเลี้ยงวัวพันธุ์อะไร ให้เหมาะสมกับ ท้องตลาดต้องการ การเลือกแม่พันธ์วัว ที่ 3สามารถผลิตลูกวัวให้ได้จำนวนมาก เช่นปีละตัว เมื่ออย่านมแล้ว ลูกวัวมีขนาดใหญ่ และมีคุณภาพที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาด เราเกษตรกรจึงจะขายได้ในราคาที่ดี แม่วัวพันธุ์พื้นเมือง เหมาะที่จะนำมา
ผสมพันธุ์กับผอพัน หรือผสมเทียม กับพันธุ์อื่นๆ เชลล์ บรามัน วัวพันธุ์ตาก ชาร์โลเล่ ซีวาย วัวกำแพงแสน หรือ วัวกบินทร์บุรีมันจะมีเนื้อแน่น มีมันติด เหมาะกับการประกอบอาหารข้อดีในการเลี้ยงวัวการเลือกอาหาร สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงวัวนั้น มีด้วยกันตามนี้ ได้แก่ อาหารหยาบ ซึ่งได้มาจาก อย่าสด ฟางข้าว พืชตระกูลถั่ว ต้นข้าวโพดสำหรับอาหารข้น ได้มาจาก อาหารที่มีความเข้มข้นและมีโปรตีนสูง มีใหญ่ตามมา สัตว์กินเข้าไปแล้วย่อยได้ง่าย เชลล์ เชลล์รำ ปลายขาว ข้าวโพดบด อาหารคนสำเร็จรูป ที่หาได้ตามท้องตลาน้ำ การเลี้ยงวัว จะต้องมีแหล่งน้ำ เพียงพอ ให้วัวบริโภค สำหรับใครที่เลี้ยงจำนวนมากประโยชน์ของการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อคุณ มีประโยชน์มากมาย ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตรงตามเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่เก้า ลดปัญหา การว่างงาน ของประชาชน ทำให้เกษตรกร ในตำบลดงอีจานอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับ ผู้ที่เลี้ยงโคเนื้อคุณและโครงการโคเนื้อขุนของหมู่ที่เก้าบ้านดอนพัฒนา ได้มีการต่อยอด จากวัวพระราชทาน ของในหลวงรัชกาลที่เก้า มาในหมู่บ้านเรา จำนวนยี่สิบสองตัว แจกโดย กรมปศุสัตว์อำเภอโนนสุวรรณ โดยมีการบริหารจัดการ วัวตัวแรกที่คลอดลูก เราต้องส่งคืนหลวง เพื่อ แจกจ่ายให้เกษตรกรท่านต่อไปเพื่อต่อยอด และหมุนเวียน อยู่ในตำบลของเรา การเลี้ยง โคเนื้อคุณ จึงทำให้พวกเรา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู