ประวัติความเป็นมา  ตำบลดงอีจาน เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอนางรอง และได้แยกออกจากอำเภอนางรองมาร่วมตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนสุวรรณ เมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีพื้นที่ปกครอง 4 ตำบล และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอโนนสุวรรณ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2539 เดิมที่นั้นบริเวณพื้นที่ของตำบลดงอีจานเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้หนาแน่น ซึ่งเรียกว่า ดงอีจาน ต่อมาได้มีผู้อพยพเข้ามาถากถางป่าเพื่อเพาะปลูกทำมาหากิน ประมาณ ปี พ.ศ.2496 โดยราษฎรส่วนใหญ่จะอพยพมาจากแถวอำเภอชุมพวง พิมาย ประทาย บัวใหญ่ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอลำปลายมาศ นาโพธิ์ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ และจากจังหวัดมหาสารคามบางส่วน ซึ่งได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในชุมชนใหญ่ๆ 2 ชุมชน คือบริเวณชุมชนบ้านดงบัง และชุมชนบ้านดอนสมบูรณ์ จนมีขนาดดของชุมชนใหญ่ขึ้น จึงได้แยกออกเป็นหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

พื้นที่  สภาพทั่งไปของพื้นที่ตำบลดงอีจาน จะมีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกัน ระหว่างเนินสูงจะเป็นที่ราบลุ่มซึ่งบางแห่งจะเป็นแอ่งน้ำ เหมาะสำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ และทำการเกษตร(ทำนา) พื้นที่บริเวณเนินเหมาะแก่การทำไร่ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะปลูกมันสำปะหลัง และมีการปลูกยางพารา ลักษณะดินเป็นดินกรวดปนเหนียว มีสีแดง และมีพื้นที่ป่าอยู่ตรงกึ่งกลางของตำบลประมาณ 1,500 ไร่ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่

อื่นๆ

เมนู