ข้าพเจ้านาย ดัสกร บุญญา ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: ID11 ตําบลดงอีจาน อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงอีจานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดําเนินการกรอกข้อมูลชุมชนตาม
แบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสํารวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
(06) เพื่อนําข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของ
ท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคําถามในทุกคําถามเพื่อประโยชน์
แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิก 22 คน

การจัดการ

กลุ่มอาชีพสตรีทอพรมเช็ดเท้า เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2544 ดำเนินการที่บ้านประธานหรือบางทีก็นำไปทำเองที่บ้านของสมาชิก โดยรวมกันลงทุน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราผืนละ 5 บาท วันหนึ่งสามารถทอได้คนละประมาณ 20ผืน ประมาณวันละ 100 บาท

สภาพพื้นที่

กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงอีจาน

ชุมชน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า

การรวมกลุ่ม

กลุ่มอาชีพสตรีทอพรมเช็ดเท้า จะเป็นการรวมกลุ่มกันผลิตทำทอพรม จากสมาชิกผู้ที่สนใจ ใช้ใช้เวลาว่างจาการทำไร่ มารวมกันทอ จะมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 1 คณะทำหน้าที่ในการบริหารและแบ่งความรับผิดชอบกันไปในแต่ละด้าน

อาชีพหลัก

ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะการทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง

อาชีพเสริม

อาชีพรับจ้างปลูกและเก็บผลผลิตมันสำปะหลัง

อื่นๆ

เมนู