ข้าพเจ้านายดัสกร บุญญา ประเภทนักศึกษา ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564  ณ ตำบลดงอีจานได้เก็บข้อมูลจากแต่ละหมู่บ้านของตำบลดงอีจาน มาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำฐานข้อมูลมาลงในส่วนกลางหรือแอพพลิเคชั่น

ปัญหาที่พบคือ ชาวบ้านส่วนมากจะไม่อยู่บ้านในเวลากลางวัน เพราะจะไปทำงานแล้วกลับบ้านมาในช่วงค่ำ บางหมู่บ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือเพราะอาจกลัว covid-19 มาแพร่เชื้อกระจายในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล บางหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่เพราะระยะทางจากบ้านข้าพเจ้าไปถึงหมู่บ้านนั่นมันไกลมากจึงเก็บข้อมูลได้ไม่ครบทุกหลังคาเรือนเเละบางหลังคาเรือนก็ไม่อาจให้ข้อมูลครบถ้วนได้ เพราะไม่อยากเผยเเพร่ข้อมูลนั่นๆโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยการลงพื้นที่สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าพบคือชาวบ้านอัธยาศัยดี ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของผู้นำและคนในชุมชน ทั้งสองหมู่บ้านประกอบอาชีพทำไร่เป็นหลัก คือการปลูกยางพารา มันสำปะหลัง รับจ้างกรีดยาง และพืชสวน คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และทั้ง 2 หมู่บ้านนี้ยังมีจุดเด่นไม่พอที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01 โดย 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล

อื่นๆ

เมนู