เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิก 22 คน

 

การจัดการ

กลุ่มอาชีพสตรีทอพรมเช็ดเท้า เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคม 2544 ดำเนินการที่บ้านประธานหรือบางทีก็นำไปทำเองที่บ้านของสมาชิก โดยรวมกันลงทุน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราผืนละ 5 บาท วันหนึ่งสามารถทอได้คนละประมาณ 20ผืน ประมาณวันละ 100 บาท

 

สภาพพื้นที่

กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงอีจาน

 

ชุมชน

กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพทอพรมเช็ดเท้า

 

การรวมกลุ่ม

กลุ่มอาชีพสตรีทอพรมเช็ดเท้า จะเป็นการรวมกลุ่มกันผลิตทำทอพรม จากสมาชิกผู้ที่สนใจ ใช้ใช้เวลาว่างจาการทำไร่ มารวมกันทอ จะมีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 1 คณะทำหน้าที่ในการบริหารและแบ่งความรับผิดชอบกันไปในแต่ละด้าน

อาชีพหลัก

ประกอบอาชีพด้านการเกษตรโดยเฉพาะการทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง

 

อาชีพเสริม

อาชีพรับจ้างปลูกและเก็บผลผลิตมันสำปะหลัง

 

อื่นๆ

เมนู