มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวมาริษา หวังดี เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์  จากสำรวจพื้นที่ในตำบลดงอีจาน ข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการทำพืชไร่ของคนในตำบลดงอีจาน คือการทำไร่อ้อย อ้อยเป็นพืชไร่ประเภทล้มลุกและไม้ทนแล้ง ต้องการน้ำน้อยและมีอายุการปลูกและการเก็บเกี่ยวไม่นาน  เมื่อได้ผลผลิตแล้ว ชาวบ้านจะนำไปขายให้แก่โรงงาน บ้างครั้งก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับไปเพื่อนำไปคั้นเป็นน้ำอ้อยไปขายตามตลาด ทำให้พืชชนิดนี้เป็นที่นิยมในการปลูกและสร้างรายได้ให้แก่คนในตำบลได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู