การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววรรณภรณ์ เกิดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา และ หมู่ที่ 4 บ้านดงเจริญ

 

  

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทั้ง 2 หมู่บ้านเพื่อเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

โดยการลงพื้นที่สิ่งแรกที่ข้าพเจ้าพบคือชาวบ้านอัธยาศัยดี ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของผู้นำและคนในชุมชน อาชีพหลักของทั้งสองหมู่บ้านคือทำไร่ เช่น ปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา และพืชสวน โดยเฉพาะปลูกมันสำปะหลังประมาณ 86% เพราะเป็นพืชที่ปลูกได้ตลอดทั้งปี ใช้น้ำน้อย ทนแล้งได้ เก็บผลผลิต 1 ครั้งต่อปี ถือเป็นรายได้หลักของชุมชน ในทุกๆปีจะมี “งานของดีโนนสุวรรณ” ซึ่งเป็นงานประจำอำเภอ โดยจะให้ชาวบ้านแต่ละตำบลนำผลผลิตทางการเกษตร สินค้าOTOP และสินค้าในชุมชนมาจัดแสดงและจำหน่าย หนึ่งในนั้นคือการประกวดหัวมันใหญ่  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง

ปัญหาที่พบคือ ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหาการทำการเกษตรที่ไม่มีความรู้มากพอแต่เกิดจากการลองผิดลองถูกทำให้ได้ผลผลิตน้อยและคุณภาพไม่เพียงพอ ทำให้ถูกกดราคาจากพ่อค้า

อื่นๆ

เมนู