ข้าพเจ้านางสาวปวีณา กวดขุนทด ประเภทประชาชน ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วงเดือนเมษายน 2564 เวลา 09.00-17.00 น. ณ หมู่ที่ 10 บ้านดงสันติ ตำบลดงอีจาน 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่สำรวจ  ได้แก่ บ้านดงสันติ หมู่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม พื้นที่ หมู่บ้านดงสันติ หมู่ที่ 10 ลงเก็บแบบสอบถามตามหลังคาเรือน ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นพบว่า คนในชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง ยางพารา ปลูกพืชสวน  และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว หมู และ ค้าขาย เป็นหลัก และส่วนมากประชาชนในตำบลดงอีจาน หันมาลองปลูกทุเรียนกันเป็นจำนวนมาก รองจากการปลูกยางพารา และมันสำปะหลัง บางบ้านก็ปลูกเป็นสวนจำนวนหลายไร่ บางบ้านก็ปลูกไว้กิน1-2ต้น เป็นจำนวนหลายหลังคาเรือน. เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงและปลูกยาก

 

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู