ข้าพเจ้าน.ส.ปิยดา รักพร้า

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 -17.30 น. ณ หมู่ที่ 9 บ้านดอนพัฒนา

          จากการลงพื้นที่พบว่า คนในชุมชนเข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำดำริ โดยส่วนใหญ่จะเลี้ยงขังคอก ไม่ปล่อย ใช้วิธีเกี่ยวหญ้ามาให้ เพื่อไม่ให้โค กระบือ ไปเหยียบย่ำผลผลิตของคนในชุมชน

 

        จากการสำรวจข้อมูลคนในชุมชนส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ เป็นอาชีพรองส่วนอาชีพหลักจะเป็นการทำเกษตร ควบคู่การเลี้ยงสัตว์ ส่วนคนใดมีพื้นที่ก็จะปลูกหญ้าเพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์ ตอนหน้าแล้งหรือหน้าฝน

ปศุสัตว์อำเภอได้มีการติดตามและฉีดวัคซีนให้อยู่เสมอ และแนะนำการปฏิบัติขณะมีโรคระบาดให้แก่คนในชุมชน

Tags:

อื่นๆ

เมนู