มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวศิริญญามาศ แสงกระโทก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 

            ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านดอนสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากสำรวจหมู่บ้านพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีการปลูกยางพาราเพื่อเป็นอาชีพเสริมและรายได้ประจำเป็นบางส่วน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวที่ทำให้มีรายได้มาก ประมานเดือนละ 10,000 ต้นๆถ้าที่ดินแปลงใหนมีน้ำเพียงพอต่อดินก็จะสามารถช่วยให้ต้นยางพาราสามารถผลิตน้ำยางได้มากขึ้น ถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งยางพาราสามารถนำไปขายในรูปแบบยางเป็นก้อน (ที่มันแข็งตัวแล้ว) หรือขายแบบน้ำยางสดก็ได้ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลนั้น จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านดอนสมบูรณ์ พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านมีความเป็นสุขกับการเป็นอยุ่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของในหลวงรัชกาล 9

อื่นๆ

เมนู