มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวศิริญญามาศ แสงกระโทก เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านดอนสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ จากสำรวจหมู่บ้านพบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีสถานที่ทอผ้าใหมตีนแดง ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย มีความงดงามของเส้นใหมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เป็นผ้าใหมที่ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วและผ้าใหมตีนแดงนั้นสามารถนำไปตัดเป็นชุดออกงานต่างๆได้

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในตำบลนั้น จากการสำรวจทั้งหมู่บ้านดอนสมบูรณ์ พวกเราได้เห็นบรรยากาศและภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้านมีความเป็นสุขกับการเป็นอยุ่อย่างพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

อื่นๆ

เมนู