การปฏิบัติงาน : ห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่ม กพร.)

ข้าพเจ้า นางสาวปวีณา ฉกรรจ์ศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มกพร.)

เมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อประชุมแบ่งงานกันและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับทำงาน ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนสุวรรณ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีหัวหน้าประจำ คือ นายบัญญพนต์ เผือดนอก ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมฯ โดยในอาทิตย์แรกของการทำงาน ได้รับฟังข้อมูลจากท่านปลัดและเพื่อนร่วมงาน ชี้แนะลักษณะการรับคำร้อง ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน การปฏิบัติงานของห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโนนสุวรรณ ลักษณะของงานจะเป็นการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีพิพาทในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เช่น มรดกทางแพ่ง  ที่ดิน ไกล่เกลี่ยหนี้สิน และปัญหาในหมู่บ้าน เป็นต้น งานที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำ คือ นำเข้าข้อมูลจากแบบคำขอร้องเรียนทุกข์ ลงในระบบของศูนย์ดำรงธรรมและอัพเดทข้อมูลต่างๆในระบบให้เรียบร้อย และศึกษาแนวทางการบันทึกข้อมูลการดำเนินการตามโครงการ ‘’ ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม ‘’

 

       

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้านอื่น
๑. จัดสถานที่ และถ่ายภาพ  ในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๔

 

๒. จัดสถานที่ รับลงทะเบียน และถ่ายภาพ งาน ชาวโนนสุวรรณ รวมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๔

     

สำหรับการปฏิบัติงานนั้น ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามลักษณะขอบเขตของงาน เพราะงานที่ได้รับมอบหมายนั้นต้องศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบในการลงข้อมูลต่างๆ และจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู