ข้าพเจ้านางปราณี พานทอง ประเภทประชาชน ID11 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ตำบลดงอีจาน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ตำบลดงอีจานทั้งหมด  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

 

จากการลงพื้นที่สำรวจจำนวนของสมาชิกที่ปลูกกล้วยในตำบลดงอีจาน จำนวน 2 สวน

สวนที่1  ได้ไปสำรวจพื้นที่ ม.8 บ้านหนองตะไก้ เจ้าของสวนคือ นายชัยกฤษ พาทองทวด ได้ปลูกกล้วยน้ำว้าเป็นพืชพี่เลี้ยงของโกโก้ 5 ไร่ อายุกล้วย 7 เดือน มีกล้วยหมดจำนวน 500 ต้น 

สวนที่ 2 ม.11 บ้านดอนเจริญ เจ้าของสวนคือนางกัลยา กลางโสภา ได้ปลูกกล้วยหอมทองเป็นพืชพี่เลี้ยงของทุเรียน จำนวน 10 ไร่ อายุกล้วย 1 ปี มีกล้วยหมด 500 ได้ปลูกพืชอย่างอื่น มี เผือกและ อะโวคาโด

วิธีการปลูก การเตรียมแปลง การหาหน่อ การห้น้ำ และการห้ปุ๋ย

การเตรียมแปลง

   การเตรียมแปลงปลูกกล้วยน้ำว้า ขุดหลุมขนาด 50*50 เซนติเมตร  ความกว้างระหว่างแถว 4*4 เมตร และรองพื้นก้นหลุมด้วยปุ๋ยขี้วัว

การเตรียมแปลงปลูกกล้วยหอมทอง ขุดหลุมขนาด 50*50 เซนติเมตร  ความกว้างระหว่างแถว 2*2 เมตร และรองพื้นก้นหลุมด้วยปุ๋ยขี้วัว 

การหาหน่อ

เกษตรกรส่วนมากนิยมขุดจากแปลงเก่าๆที่เคยไปแล้วมาทำสายพันธุ์ และบางส่วนจะซื้อหน่อจากสวนกล้วยนอำเภอและต่างอำเภอมาปลูก ราคาประมาณหน่อละ 20-25 บาท 

การห้น้ำ และการห้ปุ๋ย 

การรดน้ำจะรดน้ำทางสายน้ำหยดเช้า-เย็นครั้ง 1 ชั่วโมง และ การห้ปุ๋ย จะส่ปุ๋ยขี้วัว 3 เดือนครั้ง

การเก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยวคือระยะเวลา 8 เดือนกล้วยจึงจะออกผล จากนั้นอีก 3 เดือนกล้วยจึงจะแก่เต็มที่ถึงจะตัดขายได้ (ออกปีละ 1 ครั้ง)

 

การคักแยกไซด์

คัดแยกตามขนาดของหวีกล้วย มีแค่ 2 ไซด์ คือ แยกเป็นไซด์หญ่และไซด์เล็ก

ราคาขายส่ง

กล้วยน้ำว้า หวีหญ่ราคา 15 บาท หวีเล็กราคา 10 บาท                                               

กล้วยหอมทอง หวีหญ่ราคา 60-80  บาท หวีเล็กราคา 30-40 บาท

ขายห้ครบ้าง

1.ตลาดขายส่ง-ผักผลไม้ ดอนแขวน 

2.แม่ค้ากลุ่มแปรรูปกล้วย

ค่าขนส่งต่อครั้ง 100-200 บาท (ค่าน้ำมัน)

ส่วนที่เหลือจากการขายกล้วย คือ ต้นเรานำไปทำปุ๋ยหมัก และบตัดส่งขายห้กับแม่ค้า

รายได้ต่อการปลูก 1 รอบของแต่ละราย

กล้วยน้ำว้า รายได้ 1 รอบ ต่อไร่จะได้ประมาณ 2,500 บาท 

กล้วยหอมทอง รายได้ 1 รอบ ต่อไร่จะได้ประมาณ 5,000-7,000 บาท

( กล้วยจะออกไม่พร้อมกันทั้งสวน จะออกไล่ๆกันและตัดขายได้เรื่อยๆ ส่วนราคาจะไม่คงที่อยูที่ราคาตลาดกลางด้วยตามช่วงเวลา )

ข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการต่อไป

Tags:

อื่นๆ

เมนู