การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาววรรณภรณ์ เกิดประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์​​​​​​​​​​​ตำบลดงอีจานเป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำและดิน ทำให้เกษตรกรส่วนมากปลูกพืช ผัก และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี สิ่งสำคัญของเกษตรกรคือการมีสถานที่รองรับสินค้าทางการเกษตร ซึ่งอยู่ห่างจากตำบลดงอีจานเพียง 8 กิโลเมตร ทำให้เกษตรกรเก็บผลผลิต และส่งสินค้าได้เร็ว พ่อค้าและลูกค้าก็จะได้รับสินค้าที่สดและมีราคาถูก​​​​​​​​​​“ดอนแขวน” เป็นชื่อตลาดชุมชนตั้งอยู่ที่ ถนน หนองกี่-เสิงสาง-ครบุรีตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พัฒนามาจากปั๊มน้ำมันเล็กๆ และมีตลาดเย็นทำให้เกษตรกรในพื้นที่นำผลผลิต พืช ผัก และผลไม้มาขาย เนื่องจากในพื้นที่อำเภอเสสิงสาง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ตลาดแห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในหมู่พ่อค้าและคนละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่มารับสินค้าไปจำหน่ายในพื้นที่อื่นจะทราบดีว่าที่นี่จะมีสินค้าให้เลือกมากมาย พืช ผัก หลายหลายชนิด ที่มีความสดเพราะพื้นที่ปลูกอยู่ใกล้ตลาด ใช้เวลาขนส่งไม่นาน สินค้ามีราคาถูก เพราะเกษตรกรนำสินค้ามาส่งเองทำให้ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางหลายต่อและเกษตรกรบางท่านขายสินค้าเองทำให้มีราคาที่ถูกมาก ปัจจุบันตลาดแห่งนี้ชื่อว่า “ตลาดมิตรภาพดอนแขวน” ได้ปรับพื้นที่ขยายตลาดเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรกรและพ่อค้าแม่ค้าที่มีซื้อสินค้า ตลาดมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ไม่ขายสินค้าให้กับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย บางร้านมีบริการขนส่งถึงรถลูกค้าอีกกด้วย​​​​​​​​ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขายส่งสินค้าทางการเกษตรที่อยู่ใกล้ตำบลดงอีจานมากที่สุด จะเห็นได้ว่าตำบลดงอีจานมีแหล่งน้ำ ดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีตลาดรองรับสินค้าทางเกษตรของชาวตำบลดงอีจานตลอดทั้งปี

 

อื่นๆ

เมนู