มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบล ในจังหวัด บุรีรัมย์ ข้าพเจ้า นางสาวดวงใจ สายบุตร เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจ หมู่บ้านทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2564 จากสำรวจหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านแห่งนี้ บ้านทุ่งจังหัน อยู่ในเขตพื้นที่ ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ชุมชนมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม โอมล้อม ไปด้วยผืนนา และเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของอำเภอโนนสุวรรณ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา มีวิถีชุมชนที่เรียบง่าย อีกทั้งชุมชนแห่งนี้มีการอนุรักษ์การทอผ้าไหม การสาวไหม การมัดหมี่ การปั่นด้าย เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการทอผ้าแบบวิถีชาวบ้าน

การสาวไหม เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้มีรายได้เนื่องจากการสาวไหมจะได้ตัวดักแด้ที่สุกออกมา ซึ่งผู้สาวไหมจะขายเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

 

มัดหมี่ เป็นกรรมวิธีการทอผ้าแบบหนึ่ง ที่อาศัยการย้อมเส้นด้ายก่อนการทอ ทั้งที่ย้อมเฉพาะด้ายพุ่งและย้อมด้ายยืน เพื่อให้เมื่อทอผ้าออกม้าเป็นผืนแล้ว เกิดเป็นลวดลายและสีสันตามที่ต้องการ นอกจากนี้แล้วการมัดหมี่ก็สามารถทำให้มีรายได้ 700 บาทต่อ 1 ลายของการทำผ้าไหม

 

ทอผ้าไหม ในชุมชนแห่งนี้นิยมทอผ้าไหมเป็นส่วนมาก ซึ่งในการทอผ้าไหมนี้สามารถจำหน่ายได้ในราคาเริ่มต้น 1,800 บาทต่อ 1ผืน ซึ่งจะมาลวดลายต่างแตกกันไป เช่น ลายไทย ลายหางนกยูง เป็นต้น

 

อื่นๆ

เมนู