รายงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์        

ด้วยดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการปฏิบัติงานนั้นทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดแผนการปฏิบัติงานมาให้ โดยจะแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ด้านการนำเข้าข้อมูล

๑.๑ ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน

สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

๒.๑ กิจกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๒ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒.๓ โครงการสัมมาชีพชุมชน

๒.๔ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยช่องทาง Online และช่องทาง Offline

๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการลงพื้นที่ ๑ ครั้ง/สัปดาห์

ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและประสบปัญหาในการชำระหนี้ เพื่อนำไปจัดเก็บข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา พช. บ้านดอนเจริญ นายหนูกี แสงจันทร์ สนับสนุนการถ่ายภาพเก็บข้อมูล รวบรวมสื่อไว้เพื่อประชาสัมพันธ์ สนับสนุนงานทั่วไป และนำไปจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนต้นแบบ นายหนูกี แสงจันทร์ บ้านดอนเจริญ หมู่ 11 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสตรี และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มอาชีพสตรีแปรรูปผ้าไหมบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งจังหัน  ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ

อื่นๆ

เมนู