รายงานประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์        

ด้วยดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการปฏิบัติงานนั้นทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดแผนการปฏิบัติงานมาให้ โดยจะแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ด้านการนำเข้าข้อมูล

๑.๑ ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน

สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

สนับสนุนการดำเนินงานในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

๒.๑ แก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๒ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๓ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

๒.๔ โครงการสัมมาชีพชุมชน

๒.๕ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยช่องทาง Online และช่องทาง Offline

๒.๖ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการลงพื้นที่ ๑ ครั้ง/สัปดาห์

ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาตากลม หมู่ ๘ ตำบลโกรกแก้ว

   

สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ศาลาประชาคมบ้านทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งจังหัน

   

ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SMART Group ศาลาประชาคมบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน

   

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศาลาประชาคมบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลโกรกแก้ว

   

 

ไฟล์แนบ

 • 20785
  File size: 281 KB Downloads: 74
 • 22072
  File size: 236 KB Downloads: 49
 • S__69058574
  File size: 302 KB Downloads: 48
 • 22076
  File size: 227 KB Downloads: 40
 • 22070
  File size: 214 KB Downloads: 42

อื่นๆ

เมนู