ข้าพเจ้า นางสาวกัลยาลักษณ์ ลำภา  ผู้ดำเนินงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจ เดือนเมษายน ณ หมู่1 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ชุมชนบ้านทุ่งจังหันแห่งนี้มีการปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลังและข้าวโพด

พืชไร่ เป็นไม้ประเภทไม้ล้มลุกและไม้ทนแล้ง ต้องการน้ำน้อย มีอายุการปลูกและการเก็บเกี่ยวไม่นาน เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรของประเทศไทย และเป็นพืชเศรษฐกิจนำรายได้มาสู่ประเทศไทยอย่างมาก จากการสอบถามประชาชนชาวทุ่งจังหันในเขตพื้นที่ที่ผู้สำรวจได้รับมอบหมายนั้น ส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลัง โดยฤดูการปลูกมันสำปะหลังนี้เริ่มปลูกในช่วงปลายเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนฤดูฝน บางพื้นที่ได้ใช้ระบบน้ำหยดเข้ามาช่วยในช่วงที่อาจเกิดการแล้ง

 

อื่นๆ

เมนู