ข้าพเจ้านางสาวสุจิตตรา โสนโชติ ประเภทนักศึกษา ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

การดำเนินงานของข้าพเจ้าในระหว่างเดือนมีนาคม 2564  ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบเเนวทางการดำเนินงานจากอาจารย์ประจำโครงการเเละหัวหน้าโครงการ โดยได้ปฏิบัติงานเเละ ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายงานคือ การลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม กรอกแบบประเมินพร้อมพูดคุยสอบถาม ในส่วนของเอกสาร (01) เเละ เอกสาร (02)  ในบริเวณหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม  และสรุปแบบประเมินส่งผ่านระบบ โดยเมื่อวันที่ 2-16 มีนาคม 2564  ได้ไปสำรวจ สอบถามข้อมูลแต่ละครัวเรือนเพื่อที่จะได้ทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้เสร็จครบตามเป้าหมายของ ตำบลทุ่งจังหัน เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและติดตามผลกันต่อไป

ผลของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้จัดเก็บเอกสาร (01) เเละ เอกสาร (02)  ให้เรียบร้อย เเละดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดของการส่งงาน โดยได้เกิดการวางเเผน เเละกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของตนเอง เพื่อให้เสร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด เกิดทักษะการทำงานในการเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเเละคัดเลือกคำพูดก่อนการขอข้อมูลใน เเต่ละครัวเรือน จากที่ข้าพเจ้าได้ออกไปสำรวจแต่ละหมู่บ้านแล้ว จึงทำให้เห็นว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นเด่นในเรื่องอะไรบ้างและด้านใดบ้างจากที่ได้ไปสำรวจมา

จากการที่ไปสำรวจมาก็พบปัญหาบ้างบางอย่าง เพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะอยู่แค่ช่วงเช้ากับช่วงเย็นเพราะตอนกลางวันเขาจะออกไปทำไร่ ทำสวนกันโดยส่วนใหญ่ ส่วนน้อยมากที่จะอยู่บ้านตอนกลางวัน นี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากเท่าไรเพราะข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มก็ได้ไปเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆ ทุกวันตอนช่วงเช้าและช่วงเย็นและทำให้การเก็บข้อมูล (01) และ (02) เป็นไปอย่างราบรื่นไปด้วยดี

การลงพื้นที่ก็ได้รับรู้ถึงปัญหาของชุมชนว่าชุมชนแห่งนี้มีปัญหาด้านใดบ้างเพื่อที่จะได้ทำการช่วยเหลือ และได้ทำการเสนอแนะ และจะรวบรวมข้อมูลซึ่งที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและทำให้ชุมชนได้มีการพัฒนามากขึ้น ประชาชนก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู