สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวณิชากร จันทร์คำ บัณฑิตจบใหม่ (นพร.)

รายงานประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์          

ด้วยดิฉันได้เข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการปฏิบัติงานนั้นทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดแผนการปฏิบัติงานมาให้ โดยจะแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

. ด้านการบันทึกข้อมูลและการนำเข้าข้อมูล

ตามที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากสำนักงานพัฒนาชุมชนให้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆ เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานดังนี้

  • บันทึกข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา โมเดล
  • โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ
  • ลงทะเบียนผู้ผลิต และผู้ประกอบการ O-TOP
  • บันทึกข้อมูลกองทุนชุมชน

. ด้านการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ

๒.๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน โดยมีครัวเรือนต้นแบบ นางเพื่อน​ สัตย์รัมย์ ร่วมประชุมและร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง”โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกรัก หมู่ที่ 7 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ​ จังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้ได้ปฐมนิเทศแจ้งวัตถุประสงค์โครงการวิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติศาสตร์พระราชาทฤษฎีใหม่บันได 9 ขั้นหลักกสิกรรมธรรมชาติโคกหนองนาโมเดล การออกแบบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลตามภูมิศาสตร์สังคมการเชื่อมโยงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จนเป็นวิถีชีวิต 3 สร้างทางรอดของสังคมไทย และสรุปผลการเรียนรู้ประเมินผลและมอบหมายภารกิจ

๒.๒ กองทุนชุมชน  บันทึกข้อมูลคณะกรรมการกองทุนชุมชนบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ ๗ ตำบลทุ่งจังหัน

๒.๓ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานด้วยช่องทาง Online และช่องทาง Offline ทำ VDO Clip การลงพื้นที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Page

๒.๔ โคก หนอง นา โมเดล  ลงพื้นที่แปลงนางเพื่อน​ สัตย์รัมย์ บ้านโคกรัก​ หมู่ที่​ 7 ต.โกรกแก้ว​ จ.บุรีรัมย์ นางสาวประภัสสร ชัยสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอโนนสุวรรณ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (นพตฺ.) (นพร.) พร้อมด้วยนายสมบัติ หัสจารย์ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลโกรกและ และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อกำหนดจุดแบบวางผังบริเวณในการดำเนินงานโครงการ โคก หนอง นา โมเดล(งบกรมฯ) แปลงนางเพื่อน​  สัตย์รัมย์ บ้านโคกรัก หมู่ที่ 7 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรม จับพิกัดและปักหมุดเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ อำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ และปฏิบัติงานสำนักงาน ในเรื่องของการรับ-ส่งหนังสือของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อื่นๆ

เมนู